Contact: 055 3 011 011

Algemene voorwaarden

We hebben onze zaakjes graag goed voor elkaar: transparantie in de werkwijze
en ook helder omschreven algemene voorwaarden horen daar natuurlijk bij.

Definities
1.1 Wijontwerpen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijontwerpen B.V., gevestigd te Apeldoorn.
1.2 Contractpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie Wijontwerpen een offerte uitbrengt c.q. een overeenkomst mee sluit.
1.3 Producten en diensten van Wijontwerpen B.V.: de door Wijontwerpen te exploiteren producten en/of diensten, waarbij door de contractpartij aan Wijontwerpen opdracht wordt gegeven tot het uitvoeren van diensten of het leveren van producten, waaronder onder andere begrepen het ontwerpen van logo’s, reclame-uitingen, teksten, drukwerk, webhosting, het ontwerpen van websites, het ontwerpen van promotiemateriaal, promoties van de website, het geven van adviezen en/of beheer van websites en het ontwerpen van (marketing)strategieën alles in de ruimste zin des woords.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijontwerpen B.V. goederen en/of diensten aan haar contractpartijen levert.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de contractpartij van Wijontwerpen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Wanneer onverhoopt een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De contractpartij en Wijontwerpen zullen in voorkomend geval in overleg treden en ter zake nieuwe voorwaarden formuleren, overeenkomstig doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes en overige uitingen van Wijontwerpen zijn vrijblijvend, tenzij door Wijontwerpen schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Een aanbieding of offerte van Wijontwerpen heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders is vermeld.
3.3  Opdrachtgever van Wijontwerpen staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Wijontwerpen verstrekte gegevens, waar Wijontwerpen haar aanbieding op baseert. De contractpartij betracht steeds de uiterste zorg door aan te geven aan welke eisen de prestatie van Wijontwerpen dient te voldoen en zorgt er voor dat deze juist en volledig zijn.
3.4 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen en dergelijke vermelde maten en gegevens zijn voor Wijontwerpen niet bindend.

4. Prijzen en Betaling
4.1 Alle door Wijontwerpen vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere heffingen die van overheidswege of anderszins zijn of worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Alle door Wijontwerpen gegeven voorlopige dan wel definitieve begrotingen, offertes, prijsopgaven of calculaties hebben een indicatief karakter, tenzij Wijontwerpen anders schriftelijk kenbaar maakt. Aan de door Wijontwerpen afgegeven prijsopgave(s) kunnen door de contractpartij nooit rechten of verwachtingen worden ontleend.
4.3 Alleen wanneer dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Wijontwerpen gehouden om de contractpartij te informeren bij dreigende overschrijding van een door Wijontwerpen afgegeven prijs.
4.4. Ter zake de door Wijontwerpen verrichte prestaties en de daarvoor door contractpartij verschuldigde bedragen leveren de documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Wijontwerpen volledig bewijs op van hetgeen zij heeft verricht, onverminderd het recht van de contractpartij tot het leveren van tegenbewijs.
4.5 Als sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de contractpartij, geldt dat Wijontwerpen gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Als de contractpartij niet akkoord kan gaan met een dergelijke aanpassing, is de contractpartij gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, waarbij de reeds verrichte prestaties verschuldigd blijven. De contractpartij komt zodanig recht tot opzegging niet toe als tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen indexering of andere maatstaf.
4.6 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Contractpartij is niet gerechtigd tot enige opschorting van een betaling, of verplichting, en evenmin bevoegd tot verrekening van beweerdelijk of zelfs vaststaande verschuldigde bedragen; verrekening en/of opschorting van de betalingsverplichting van de contractpartij wordt nadrukkelijk uitgesloten, zowel ex art. 6:52 als ex art. 2:262 BW.
4.7 Indien de contractpartij het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig betaalt, is de contractpartij zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4.8 Als de contractpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is de contractpartij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten berekend door externe (juridische) deskundigen, zulks echter met een minimum van € 250,–, tenzij contractpartij een consument is.

5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
5.1 Als Wijontwerpen dit van belang acht voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst, zal contractpartij Wijontwerpen desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop contractpartij uitvoering geeft aan zijn of haar verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
5.2 Contractpartij vrijwaart Wijontwerpen voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door contractpartij wordt gehouden of waarvoor contractpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.
5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Wijontwerpen verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de contractpartij. Contractpartij staat er jegens Wijontwerpen voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Contractpartij vrijwaart Wijontwerpen tegen elke (rechts)vordering van derden, de kosten van het voeren van (juridisch) verweer daaronder begrepen, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
5.4. Indien Wijontwerpen op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Wijontwerpen staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een redelijk niveau, gemeten naar het moment van het sluiten van de overeenkomst. Partijen komen overeen dat dit door Wijontwerpen gehanteerde beveiligingsniveau vermoed wordt redelijk te zijn, behoudens tegenbewijs door de contractpartij.
5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Wijontwerpen bevoegd de contractpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Wijontwerpen is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Contractpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Wijontwerpen is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting
6.1 Wijontwerpen behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan contractpartij geleverde zaken totdat de prijs voor al deze goederen geheel is voldaan. Dit betekent dat de zaken zullen worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van betaling. Indien Wijontwerpen zowel zaken aan contractpartij heeft verkocht als (in dat kader) werkzaamheden voor contractpartij heeft verricht, geldt de voornoemde voorbehouden eigendom totdat contractpartij ook de vordering ter zake deze werkzaamheden van Wijontwerpen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Wijontwerpen op contractpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van contractpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Wijontwerpen, zoals ter zake schadevergoeding, kosten en rente.
6.2 Een contractpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Wijontwerpen mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien contractpartij (mede) uit door Wijontwerpen geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt contractpartij die zaak slechts voor Wijontwerpen en houdt contractpartij de nieuw gevormde zaak voor Wijontwerpen totdat contractpartij alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Wijontwerpen blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door contractpartij eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan contractpartij verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat contractpartij alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen vóór de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van contractpartij zijn overeengekomen, komt aan contractpartij het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
6.4 Wijontwerpen kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gemaakte of ontworpen zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Wijontwerpen onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat contractpartij alle aan Wijontwerpen verschuldigde bedragen heeft voldaan.

7. Risico
Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op contractpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van contractpartij of een hulppersoon van contractpartij zijn gebracht.

8. Rechten van intellectuele eigendom
8.1 Als Wijontwerpen bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
Als partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor contractpartij ontwikkelde product, zoals websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, ontwikkelde concepten of strategieën, over zal gaan op contractpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van Wijontwerpen niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.
Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Wijontwerpen aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van contractpartij zijn of worden gedaan.
8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwikkelde of aan contractpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Wijontwerpen, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Contractpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan contractpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
8.3 Het is contractpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
8.4 Contractpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Wijontwerpen van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemt materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, handelsnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Contractpartij vrijwaart Wijontwerpen tegen elke aanspraak vaneen derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of verwerken inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9. Leveringstermijnen
9.1 Alle door Wijontwerpen genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Wijontwerpen genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Wijontwerpen niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
9.2 Wijontwerpen spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste opleverdata zoveel mogelijk in acht te nemen.
9.3 Wijontwerpen is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Wijontwerpen gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Wijontwerpen en contractpartij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
9.4 De enkele overschrijding van een door Wijontwerpen genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Wijontwerpen niet in verzuim. In alle gevallen -derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen- komt Wijontwerpen wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat contractpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wijontwerpen in de gelegenheid wordt gesteld te reageren en waarbij aan Wijontwerpen nog een termijn van ten minste vier weken zal worden gegeven om alsnog correct na te komen.

10. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
10.1 Aan contractpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien Wijontwerpen, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Betalingsverplichtingen van contractpartij en alle andere verplichtingen tot medewerking door de contractpartij of een door de contractpartij in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
10.2 Indien contractpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 10.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij contractpartij bewijst dat Wijontwerpen ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Wijontwerpen vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, en kosten en/of uren die zij reeds heeft gemaakt, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.3 Indien een overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet door volledige uitvoering eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan door beide partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Wijontwerpen zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.4 Contractpartij is niet gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen, tenzij met toestemming van Wijontwerpen.
10.5 Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen als de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van contractpartij wijzigt. Wijontwerpen is wegens deze beëindiging nooit tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van contractpartij vervalt het recht tot gebruik van aan contractpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, strategieën en auteursrechtelijk beschermde publicaties en dergelijke van rechtswege.

11. Aansprakelijkheid van Wijontwerpen
11.1 De totale aansprakelijkheid van Wijontwerpen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met contractpartij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Wijontwerpen voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 25.000,– (vijfentwintig duizend Euro).
11.2 De aansprakelijkheid van Wijontwerpen voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 100.000,– (éénhonderd duizend Euro).
11.3 De aansprakelijkheid van Wijontwerpen voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van contractpartij, schade verband houdende met het gebruik van door contractpartij aan Wijontwerpen voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door contractpartij aan Wijontwerpen voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Wijontwerpen wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en/of bestanden en andere elektronische gegevens.
11.4 De in artikel 11.1 tot en met 11.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Wijontwerpen.
11.5 Tenzij nakoming door Wijontwerpen blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Wijontwerpen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien contractpartij Wijontwerpen onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Wijontwerpen ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Wijontwerpen in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat contractpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wijontwerpen meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Wijontwerpen vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de schade.
11.7 Contractpartij vrijwaart Wijontwerpen voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door contractpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Wijontwerpen geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover contractpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
11.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Wijontwerpen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

12.  Overmacht
12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen een tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, als hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (a) overmacht van toeleveranciers van Wijontwerpen, (b) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door contractpartij aan Wijontwerpen zijn voorgeschreven, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door contractpartij aan Wijontwerpen is voorgeschreven, (d) overheidsmaatregelen, (e) elektriciteitsstoring, (f) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (g) oorlog, (h) werkbezetting, (i) staking, (j) algemene vervoersproblemen en (k) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
12.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13. Wijziging en meerwerk
13.1 Indien Wijontwerpen op verzoek of met voorafgaande instemming van contractpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door contractpartij worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Wijontwerpen. Wijontwerpen is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
13.2 Contractpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van contractpartij en Wijontwerpen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor contractpartij nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
13.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Wijontwerpen contractpartij desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële gevolgen van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1 Contractpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
14.2 Wijontwerpen is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen of te verpanden.

15. Drukwerk
15.1 Indien de door Wijontwerpen voor contractpartij uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk heeft het volgende te gelden.
15.2 Wijontwerpen zal aan de contractpartij één of meer proeven ter beschikking stellen. Nadat de laatste (digitale) proef door de contractpartij is geaccepteerd, berust de verantwoordelijkheid voor de juistheid van het drukwerk en de teksten bij de contractpartij. Als de contractpartij niet binnen zeven dagen na ontvangst van de drukproef aangeeft dat er wijzigingen noodzakelijk zijn, zal de drukproef voor akkoord worden gehouden.
15.3 Wijontwerpen zal door de contractpartij nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten of vergissingen in dit drukwerk, behoudens opzet of grove schuld. Indien door welke oorzaak dan ook fouten in het drukwerk voorkomen, die de contractpartij nopen tot een aanpassing van het drukwerk, zal deze aanpassing hebben te gelden als meerwerk en zullen de daarmee gemoeide kosten aan de contractpartij in rekening (kunnen) worden gebracht, volgens het gebruikelijke, door Wijontwerpen gehanteerde tarief.

16. De hostingdiensten en domeinnamen
16.1 Wijontwerpen zal de met contractpartij overeengekomen hostingdiensten leveren.
16.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal contractpartij de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Contractpartij zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van in de overeenkomst genoemde data. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor contractpartij gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
16.3 Het gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door contractpartij is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima kan Wijontwerpen een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
16.4 Indien de overeenkomst het verstrekken van toegang tot internet omvat, zal Wijontwerpen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van Wijontwerpen met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door Wijontwerpen gehoste website. Wijontwerpen is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van contractpartij of die van derden.
16.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is contractpartij verantwoordelijkheid voor het beheer van data, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Contractpartij is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot contractpartij staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal contractpartij zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten en onderhouden en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door contractpartij gewenste samenwerking tussen de diverse systemen bewerkstelligen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Wijontwerpen niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
16.6 Wanneer de dienstverlening van Wijontwerpen op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Wijontwerpen telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Wijontwerpen kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt.
Wijontwerpen zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen op basis van het door Wijontwerpen alsdan te hanteren uurtarief. Wijontwerpen kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Wijontwerpen.
16.7 De overeenkomst omvat, indien overeengekomen, het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
16.8 Wanneer Wijontwerpen op grond van de overeenkomst diensten voor contractpartij verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal Wijontwerpen een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan contractpartij ter hand stellen. Wijontwerpen aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door contractpartij beoogde resultaten.
16.9 Contractpartij is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Wijontwerpen gebruikelijke tarieven verschuldigd.
16.10 Wijontwerpen staat er niet voor in dat een door contractpartij gewenste domeinnaam aan contractpartij wordt toegekend.
16.11 Wijontwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Contractpartij staat er jegens Wijontwerpen voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Contractpartij vrijwaart Wijontwerpen voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van contractpartij niet door Wijontwerpen is geregistreerd.
16.12 Uitsluitend als dat schriftelijk is overeengekomen omvat de overeenkomst ook het aan contractpartij ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.

17. Uitvoering dienstverlening
17.1 Wijontwerpen zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met contractpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Wijontwerpen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst door Wijontwerpen uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
17.2 Wijontwerpen verricht de dienstverlening slechts in opdracht van contractpartij. Indien Wijontwerpen op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van contractpartij, haar medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan contractpartij in rekening worden gebracht.
17.3 Wijontwerpen kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij contractpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal Wijontwerpen contractpartij hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van contractpartij.
17.4 Wijontwerpen kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Wijontwerpen zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met contractpartij.
17.5 Contractpartij zal zijn systemen en infrastructuur afdoende beveiligen en te allen tijde volledige anti-virusprogrammatuur in werking hebben, die up to date is. Dat wil zeggen waarvan de vereiste updates niet ouder zijn dan drie dagen.

18.  Gedragsregels
18.1 Indien Wijontwerpen algemeen voor al zijn contractpartijen geldende gedrags-regels hanteert, dan zal Wijontwerpen die desgevraagd aan contractpartij verstrekken en zal contractpartij verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal contractpartij zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Contractpartij zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, zich houden aan de zogenaamde Cookie-regelgeving (Cookiewet), niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
18.2 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Wijontwerpen gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van contractpartij. Contractpartij is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Wijontwerpen informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Wijontwerpen gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Wijontwerpen is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 18.1 aan contractpartij per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Wijontwerpen te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Wijontwerpen jegens contractpartij. Wijontwerpen is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens contractpartij aansprakelijk te zijn.
18.3 Van Wijontwerpen kan niet verlangd worden zich een oordeel vormt over de gegrondheid van aanspraken van derden of van het verweer van contractpartij of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en contractpartij. Contractpartij zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en Wijontwerpen schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

19. SLA
Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau SLA (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
Contractpartij zal Wijontwerpen steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Wijontwerpen zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Wijontwerpen gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

20. Duur en verhuizing van websites
20.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij contractpartij of Wijontwerpen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
20.2 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal Wijontwerpen bij of na het einde van de overeenkomst – tegen betaling door contractpartij van een dan door Wijontwerpen te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door contractpartij van alle andere dan door Wijontwerpen bepaalde condities – meewerken aan het overzetten van de website en het bijbehorende domein naar contractpartij of naar een andere aanbieder van webhostingdiensten.

21. Garantie ter zake websites
21.1 Wijontwerpen staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Wijontwerpen kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Wijontwerpen gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.
21.2 Wijontwerpen is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Contractpartij zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren.
21.3 Contractpartij zal op basis van de door Wijontwerpen verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Wijontwerpen verklaart zich bereid om op verzoek van contractpartij naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door contractpartij tegen door Wijontwerpen te stellen (financiële) voorwaarden. Wijontwerpen is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.
21.4 Bij contractpartij ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door contractpartij worden verwerkt. Contractpartij staat er jegens Wijontwerpen voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Contractpartij vrijwaart Wijontwerpen tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.

22. Diensten, toegang tot internet
22.1 Wijontwerpen zal aan contractpartij de tussen partijen overeengekomen diensten inzake toegang tot internet verlenen overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen specificaties. Na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen wordt aan contractpartij de toegang tot internet verleend, waarbij Wijontwerpen de bij haar gebruikelijke termijnen voor aansluiting in acht neemt.
22.2 Wijontwerpen heeft steeds het recht redelijke beperkingen te stellen aan de transmissiesnelheden en de hoeveelheden dataverkeer van contractpartij (‘fair use’).
22.3 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen zal Wijontwerpen zich inspannen één of meer (huur)lijnen van een tussen partijen schriftelijk overeengekomen capaciteit aan contractpartij ter beschikking te stellen. Wijontwerpen zal een verzoek van contractpartij tot vergroting van de capaciteit van een (huur)lijn steeds in overweging nemen, maar Wijontwerpen staat er niet voor in dat een dergelijk verzoek in alle gevallen wordt ingewilligd. Wijontwerpen is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen indien zij een zodanig verzoek inwilligt.
22.4 Wijontwerpen is te allen tijde gerechtigd de inhoud en de omvang van de overeengekomen dienst inzake toegang tot internet te wijzigen indien zij dat om technische of bedrijfseconomische redenen noodzakelijk of wenselijk acht.
22.5 Partijen komen overeen vanaf welke locatie of welk punt contractpartij toegang tot het internet wordt geboden. Ingeval contractpartij een wijziging of verplaatsing van zijn aansluiting op het internet wenst, zal hij Wijontwerpen schriftelijk verzoeken daaraan mee te werken. Wijontwerpen zal aan een zodanig verzoek zijn medewerking niet op onredelijke gronden onthouden. Wijontwerpen kan aan inwilliging van een zodanig verzoek steeds (financiële) voorwaarden verbinden.
22.6 Tenzij anders overeengekomen, is contractpartij verantwoordelijkheid voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Contractpartij is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot contractpartij staan.

23. Misbruik van internet
23.1 Steeds en in alle gevallen zal contractpartij zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Contractpartij zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
23.2 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Wijontwerpen gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van contractpartij. Contractpartij is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Wijontwerpen informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Wijontwerpen gerechtigd is naar keuze de toegang tot het internet onmogelijk te maken en/of een site te sluiten.
Wijontwerpen is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 23.1 aan contractpartij per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Wijontwerpen of door haar ingeschakelde derden te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Wijontwerpen jegens contractpartij. Wijontwerpen is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens contractpartij aansprakelijk te zijn.
23.3 Van Wijontwerpen kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van contractpartij te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en contractpartij. Contractpartij zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Wijontwerpen schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

24. Storingen
24.1 Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, kan contractpartij een storing schriftelijk of per e-mail melden bij Wijontwerpen op de door Wijontwerpen bepaalde wijze. Wijontwerpen zal zich in dat geval inspannen de storing op te lossen conform hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien naar het inzicht van Wijontwerpen medewerking van contractpartij noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar een storing, zal contractpartij alle door Wijontwerpen nuttig, nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen. Wijontwerpen is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door contractpartij of het niet naleven van gebruiksvoorschriften.
24.2 Wijontwerpen is steeds gerechtigd de toegang tot internet en/of hosting van een website geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.

25. Duur
De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij contractpartij of Wijontwerpen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

26. Garantie ter zake toegang tot internet
Wijontwerpen staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van de in voorkomend geval tussen partijen overeengekomen bandbreedte. Wijontwerpen staat er evenmin voor in dat contractpartij te allen tijde ongestoorde en onbeperkte toegang heeft tot internet.

27. Specificaties van website
27.1 Indien contractpartij niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een – al dan niet globaal – ontwerp van de te ontwikkelen website aan Wijontwerpen heeft verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld dient te worden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van een website.
27.2 Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door de Wijontwerpen zullen worden ontwikkeld, en welke informatie en welk materiaal door contractpartij of een door contractpartij in te schakelen derde aan Wijontwerpen zullen worden aangeleverd. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt dat contractpartij de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen aanlevert.
27.3 Contractpartij staat steeds in voor de juistheid en volledigheid van de aan Wijontwerpen verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden en/of onvolledigheden zijn voor rekening en risico van contractpartij.
27.4 Wijontwerpen is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat contractpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Contractpartij verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan Wijontwerpen te melden.
27.5 Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal Wijontwerpen deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van contractpartij.

28. Ontwikkeling van websites
28.1 Wijontwerpen zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de website en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met contractpartij schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Wijontwerpen verlangen dat contractpartij zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Wijontwerpen is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop contractpartij zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
28.2 Contractpartij zal de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de in de overeenkomst genoemde termijnen en in een door Wijontwerpen te bepalen formaat aanleveren.
28.3 Wijontwerpen is gerechtigd op basis van de haar verstrekte specificaties een concept van de te ontwikkelen website te maken. Wijontwerpen kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat contractpartij het concept schriftelijk heeft goedgekeurd.
28.4 De ontwikkelwerkzaamheden van Wijontwerpen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Wijontwerpen uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
28.5 Indien is overeengekomen dat de bouw van de website in fases zal plaatsvinden, is Wijontwerpen gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat contractpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
28.6 Binnen de door Wijontwerpen te bepalen grenzen van redelijkheid zal Wijontwerpen bij de uitvoering van de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden redelijke en tijdige instructies van de zijde van contractpartij in acht nemen, mits Wijontwerpen die instructies technisch en anderszins verantwoord acht.
28.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Wijontwerpen niet verplicht een domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.
28.8 Als door Wijontwerpen een zogenaamde CMS (Content Management System) aan de contractpartij ter beschikking wordt gesteld, zullen partijen deze ter beschikkingstelling aangaan in de vorm van een licentie tegen een overeen te komen bedrag en tijdspanne.
28.9 Deze licentie kan worden beëindigd in de gevallen genoemd in artikel 10.5.

29. Aflevering en installatie
29.1 Tenzij Wijontwerpen op grond van de overeenkomst de website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van contractpartij zal ‘hosten’, zal Wijontwerpen de website op een door hem te bepalen informatiedrager of per e-mail/FTP en in een door hem te bepalen vorm aan contractpartij afleveren.
29.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal Wijontwerpen de website bij contractpartij of bij een door de contractpartij aangewezen derde (host-provider) installeren.
29.3 Wijontwerpen is niet verantwoordelijk voor compatibiliteit van software en/of server.

30. Gebruiksrecht website
30.1 Wijontwerpen stelt de in opdracht van contractpartij ontwikkelde website en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan contractpartij ter beschikking.
30.2 Wijontwerpen verleent aan contractpartij slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar recht tot gebruik van de website of maatwerk techniek.
30.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm, ter keuze van Wijontwerpen.

31.  Onderhoud en beheer website
31.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Wijontwerpen niet gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een zogeheten ‘Content Management Systeem’ (CMS).
31.2 Indien partijen in afwijking van artikel 31.1 overeenkomen dat Wijontwerpen tevens de voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een ‘content managementsysteem’ ter beschikking dient te stellen, kan Wijontwerpen verlangen dat contractpartij daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.
31.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Wijontwerpen niet begrepen het onderhoud en/of beheer van de website en het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website.
31.4 Indien partijen in afwijking van artikel 31.3 overeenkomen dat Wijontwerpen tevens onderhouds- en beheerdiensten dient te leveren, kan Wijontwerpen verlangen dat contractpartij daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat bij gebreke waarvan de verplichting van Wijontwerpen beperkt is tot zich naar beste kunnen inspannen om fouten in de weergave van de website en in de technische werking van de website binnen redelijke termijn en tegen betaling te herstellen.

32. Duur van de terbeschikkingstelling en onderhoud
32.1 De in opdracht van contractpartij ontwikkelde website wordt aan contractpartij ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur. Bij gebreke van een tussen partijen overeengekomen duur is de gebruiksduur niet in tijd beperkt en kan Wijontwerpen het gebruiksrecht niet doen eindigen, mits contractpartij stipt al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Wijontwerpen nakomt.
32.2. In voorkomend geval zal contractpartij terstond na het einde van het gebruiksrecht van de website alle in zijn bezit zijnde data van de website aan Wijontwerpen retourneren en wissen. Indien partijen zijn overeengekomen dat contractpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal contractpartij van zodanige vernietiging Wijontwerpen onverwijld schriftelijk melding maken.
32.3 De overeenkomst tot het verlenen van onderhouds- en/of beheerdiensten wordt in voorkomend geval aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij contractpartij of Wijontwerpen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

33. Vergoeding website
33.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van de website telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Wijontwerpen kan tevens een vooruitbetaling verlangen.
33.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of door Wijontwerpen anders kenbaar gemaakt, is in de prijs voor de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden niet tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de website begrepen.
33.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de vergoeding voor het ontwerpen en ontwikkelen van de website niet begrepen een vergoeding voor de door contractpartij benodigde hulpprogrammatuur, CMS, installatiediensten en het onderhoud en beheer van de website. Evenmin is in de gebruiksrechtvergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Wijontwerpen in rekening gebracht.

34. Garantie
34.1 Wijontwerpen staat er niet voor in dat de website goed werkt met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Wijontwerpen staat er ook niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur. Levering vindt plaats op basis van de op dat moment actuele techniek.
34.2 Wijontwerpen garandeert niet dat de website geschikt is voor het door contractpartij beoogde gebruik of doel. Wijontwerpen garandeert ook niet dat de website zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Contractpartij aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een website het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden.
34.3 Wijontwerpen zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de website of gebreken in de technische werking van de website binnen een redelijke termijn te herstellen als die binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Wijontwerpen zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de website in opdracht van contractpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Wijontwerpen volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Wijontwerpen kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van contractpartij of van andere niet aan Wijontwerpen toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
De herstelverplichting vervalt indien contractpartij zonder schriftelijke toestemming van Wijontwerpen wijzigingen in de website aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
34.4 Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door Wijontwerpen te bepalen locatie.
34.5 Wijontwerpen is niet gehouden tot herstel van defecte of verloren gegevens.
34.6 Wijontwerpen heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in artikel 34.3 van deze voorwaarde bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een verplichting tot herstel omvat.

35. Aansprakelijkheid ten aanzien van de website
Iedere aansprakelijkheid van Wijontwerpen voor het – al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de door Wijontwerpen ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde website is uitgesloten.
Tevens is iedere aansprakelijkheid van Wijontwerpen voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van de website alsook voor het vrijkomen van – al dan niet vertrouwelijke – gegevens uit een besloten deel van de website, uitgesloten.

36. Geschillenregeling en toepasselijk recht
36.1 De rechtbank van de vestigingsplaats van Wijontwerpen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, naar aanleiding van een tussen de contractpartij en Wijontwerpen gesloten overeenkomst of overeenkomsten, dan wel geschillen die daarvan een uitvloeisel zijn.
36.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
36.3 Op alle offertes, overeenkomsten tussen Wijontwerpen en de contractpartij is Nederlands recht van toepassing zulks met uitsluiting van het Weens koopverdrag, (CISG, the Convention on the International Sale of Goods).
36.4 Wijontwerpen heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08151657.

>>  Download deze Algemene voorwaarden als PDF-bestand.

 

Back To Top